จุดประสงค์รายวิชา
1.      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2.      เพื่อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.      เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1.      เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.      วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ และนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักการ
3.      พูดในโอกาสต่างๆ เขียนติดต่อกิจธุระ และเขียนรายงานถูกต้องตามหลักการ    
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานวิจัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     
1.    เข้าใจทักษะและการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2.    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ
3.    เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรายวิชา
1.   เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  โอกาสและสถานการณ์
2.   วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลตามหลักการ
3.    พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4.    เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนเพื่อกิจธุระ  การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     
1.    เข้าใจทักษะและการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2.    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ
3.    เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรายวิชา
1.   เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  โอกาสและสถานการณ์
2.   วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลตามหลักการ
3.    พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4.    เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนเพื่อกิจธุระ  การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     
1.    เข้าใจทักษะและการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2.    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ
3.    เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรายวิชา
1.   เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล  โอกาสและสถานการณ์
2.   วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลตามหลักการ
3.    พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4.    เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนเพื่อกิจธุระ  การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา
1.      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2.      เพื่อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.      เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1.      เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.      วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ และนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักการ
3.      พูดในโอกาสต่างๆ เขียนติดต่อกิจธุระ และเขียนรายงานถูกต้องตามหลักการ    
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา
1.      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2.      เพื่อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.      เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1.      เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.      วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ และนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักการ
3.      พูดในโอกาสต่างๆ เขียนติดต่อกิจธุระ และเขียนรายงานถูกต้องตามหลักการ
                   
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลักการเขียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อความ การรวบรวม ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลักการเขียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อความ การรวบรวม ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลักการเขียน
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อความ การรวบรวม ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลักการเขียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อความ การรวบรวม ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ

2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน

3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ

4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. เลือกใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และเรียบเรียงข้อความตามหลักการเขียน

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า

3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ

4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัยตามหลักการเขียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการใช้ถ้อยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงข้อความ การรวบรวม ข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

            3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

             2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

             3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะบุคคลและสถานการณ์

             4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

            3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

             2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

             3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะบุคคลและสถานการณ์

             4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

            3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

             2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

             3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะบุคคลและสถานการณ์

             4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

            3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

             2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

             3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะบุคคลและสถานการณ์

             4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ


30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

             1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

             2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ

             3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

           2. ฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง

           3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ

           4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

             1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

             2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ

             3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

 

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

           2. ฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง

           3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ

           4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

            2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

            3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

             2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

             3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะบุคคลและสถานการณ์

             4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ