จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

          3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. ฟัง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากสื่อโสตทัศน์

          2. พูดสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างอุตสาหกรรม

          3. อ่านเรื่องราวด้านการใช้เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือสื่อออนไลน์

          4. เขียนข้อมูล รายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรมตามที่กำหนด

          5. ใช้คำศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคำศัพท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสาธิตและนำเสนอ การสรุปความเนื้อเรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การเขียนนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา


30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2-2-3   (English for Communication)

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา

3. อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูล

จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  1. สาระสำคัญ

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ที่เป็นสังคมของการเคลื่อนที่กำลังคนอย่างต่อเนื่อง   

การติดต่อสื่อสารระหว่าง “พลเมืองอาเซียน” ยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางภาษาถิ่นและภาษากลาง หรือที่เรียกว่า “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

  1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1.       ความสำคัญในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

2.       จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

3.       การวัดผลและประเมินผล

4.       การแนะนำตัว

  1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

1.  ฟัง-ดู การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และทางด้านธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์

2.  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และทางด้านธุรกิจ

3.  อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือสื่อออนไลน์

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       ตอบคำถามจากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

2.       เติมคำลงในช่องว่างจากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

3.       เรียงคำที่ได้ยินตามลำดับ จากเรื่อง Sharing  Personal  Dataได้

4.       จัดกลุ่มข้อความที่ใช้ในการแนะนำตัวได้

5.       สร้างสรรค์ข้อความที่ใช้ในการแนะนำตัวได้

6.       สร้างบทพูดเพื่อการแนะนำตัวได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรู้รักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที