ดประสงค์รายวิชา

 เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ้ ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบั เวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี 2. ค านวณข้อมูลเกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการและทฤษฎี 3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปัญหา เก ้ ี่ ยวกบแรงและสมดุลของแรง คลื่นแม ั ่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในงานอาชีพ


 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร เกี่ ยวกบเวกเตอร์ แรงและสมดุล ั ของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา

 เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ้ ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบั เวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี 2. ค านวณข้อมูลเกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการและทฤษฎี 3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปัญหา เก ้ ี่ ยวกบแรงและสมดุลของแรง คลื่นแม ั ่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในงานอาชีพ


 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร เกี่ ยวกบเวกเตอร์ แรงและสมดุล ั ของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง