จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

         1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ตามหลักการและทฤษฎี

3. สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

         2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและทฤษฎี

         3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล และการผลิตในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

         2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและทฤษฎี

         3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล และการผลิตในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

         2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและทฤษฎี

         3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล และการผลิตในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

          2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำวันและสำนักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี ตามหลักการและทฤษฎี

3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำวันและสำนักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
          2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ
และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ
          3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
 
สมรรถนะรายวิชา
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานตามหลักการ
และทฤษฎี 
         3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
         4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
 
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา และปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ
พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

         1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ตามหลักการและทฤษฎี

3. สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก  สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง