คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


วิเคราะห์เนื้อหาวิชา นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Recreation for Life Quality Development)  (30000-1610)  0-2-1

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      เข้าใจหลักการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.      สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ

3.      มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ

2.      ใช้กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม

3.      ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

4.      มีทักษะในการสื่อสาร

5.      วางแผนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับสุขลักษณะและปลอดภัยเหมาะสมกับตนและสังคม ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่อสาร การวางแผนดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติ ทักษะวิธีการเต้นลีลาศ ในแต่ละจังหวะตามลวดลายฟิกเกอร์ท่าเต้นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎกติกา มารยาท การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อเสริมสร้างบุคลิดภาพสมรรถภาพ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต้นลีลาศคำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


1.  รหัสและชื่อวิชา       3000-1604  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน

2.  หลักสูตรรายวิชา          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

3.  ภาคเรียนที่            1/2563

4.  พื้นฐาน                สามัญทั่วไป

     5.  ระยะเวลาศึกษา       คาบรวม 36  คาบ/ปฏิบัติ    2  คาบ/สัปดาห์ 

6.  หน่วยกิต              2


 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

2.ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

3.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

4.ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

สมรรถนะรายวิชา

1. เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักการทางพลศึกษา

2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการตามหลักการ

3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

4. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

5. มีเทคนิคและวิธีการในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ด้วยวิธีการประชาธิปไตย

6. วางแผนดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการหลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวเพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษ และอุบัติภัย ของชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน


1.  รหัสและชื่อวิชา       3000-1604  เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน

2.  หลักสูตรรายวิชา          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

3.  ภาคเรียนที่            1/2563

4.  พื้นฐาน                สามัญทั่วไป

     5.  ระยะเวลาศึกษา       คาบรวม 36  คาบ/ปฏิบัติ    คาบ/สัปดาห์ 

6.  หน่วยกิต              2

3000-1603  การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม  (2 – 0 – 2)

(Life skill Development for Health and Society)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

2.ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

3.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

4.ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

สมรรถนะรายวิชา

1. เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักการทางพลศึกษา

2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการตามหลักการ

3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

4. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

5. มีเทคนิคและวิธีการในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ด้วยวิธีการประชาธิปไตย

6. วางแผนดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการหลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวเพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษ และอุบัติภัย ของชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน

 


3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 2-0-1

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานเรื่องความสมบูรณ์ทางกาย

2. มีทักษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น

3. ใช้กิจกรรมทางศึกษาในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ

4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า

5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบการปฏิบัติงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. เล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักการทางพลศึกษา

2. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

3. เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

4. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

 ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ วางแผนแกปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น สร้างเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ และการมีน้ำใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทำงานและการดำรงชีวิต


คำอธิบายรายวิชา

                ความหมายและประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การกลีลาศ  การลีลาศในประเทศไทย  ประโยชน์ของการลีลาศ  ความรู้พื้นฐานของการลีลาศ  ลีลาศเพื่อการนันทนาการ  ลีลาศเพื่อการแข่งขัน  กฎ  กติกา  กีฬาลีลาศ

 วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ประวัติ ความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะและการกลีลาศ  ประโยชน์ของการลีลาศ  ความรู้พื้นฐานของการลีลาศ  จังหวะต่าง ๆ ของการลีลาศ  มารยาทของการเต้นลีลาศ

                2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเต้นประกอบเพลงเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการเต้นลีลาศในท่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

                3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคูณลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ให้ความร่วมมือในการเรียน  มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถนำลีลาศไปใช้ในการออกกำลังกายได้