จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

          3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

มรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           

          3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนำ ฉนวน แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ ติดตั้งไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์  คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน  คาปาซิเตอร์  อินดัก-เตอร์  ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอส.ซี.อาร์. วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์  มัลติมิเตอร์  เครื่องจ่ายกำลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  


จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง

 3. มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบ

 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบมาตรฐานสากล 

2. อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นที่งานอาคารงานระบบไฟฟ้าก าลังและ สื่อสาร 

3. จัดท าตารางโหลด (Load Schedule) 

4. อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบส าหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุม ทางไฟฟ้า ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคารตาม มาตรฐานสากลการเขียนแบบงานโครงสร้างแปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง (Riser Diagram) ตารางโหลด (Load Schedule) เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบส าหรับติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริง เขียน แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram, Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One Line Diagram