รายวิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30104-2004

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

1.   จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจหลักการและคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

2.  สามารถเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3.  มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

2.   สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ แบบต่าง ๆที่ใช้ในระบบไฟฟ้า

2.  เขียนแบบระบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์

3.  พิมพ์แบบตามอัตราส่วนมาตรฐาน

3.   คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติติเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่าง ๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ