จุดมุ่งหมายรายวิชา (Course Objection)

            เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชา 20121 – 2004 การประมาณราคาก่อสร้าง  แล้วจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

               1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การลงบัญชีปริมาณวัสดุ

               2.  เพื่อให้สามารถคำนวณแยกปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

               3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา