ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ  การติดตั้งโปรแกรม  การใช้โปรแกรมเขียนรูปชิ้นส่วนเครื่องกลสามมิติ  แสดงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน  แบบสั่งงาน  ภาพฉายมุมที่ ภาพฉายมุมที่ ภาพตัดเต็ม  ภาพตัดครึ่ง  ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset  Section)  ภาพตัดเฉพาะส่วน (Broken  Out Section) ภาพตัดหมุน (Revolve  Section)  ภาพตัดย่อส่วนความยาว  ภาพช่วย (Auxiliary  View)  ภาพขยายเฉพาะส่วน  (Detial View)  การกำหนดขนาด (Dimension)  พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม  สัญลักษณ์ผิวงาน กำหนดสัญลักษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of part) ภาพประกอบสามมิติ  ภาพถอดประกอบชิ้นส่วนสามมิติ (Explode  view) พิมพ์แบบสั่งงาน  ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน