สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 

 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง  7  อย่าง

           3. การรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับการการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต  การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง  7  อย่าง เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต ฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนควบคุมคุณภาพ การกำหนดแผนการ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล    การดำเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคา

2. แยกแบบงาน จำแนกขั้นตอนการผลิต คำนวณเวลาการผลิต ประมาณราคา

3. มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานอย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ

2. คำนวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ต้น ทุน วัสดุคงคลัง

3. ประมาณราคาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคำนวณเวลางานการผลิต

การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ขาดทุน วัสดุคงคลังการทำเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน
         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดโลหะ แม่พิมพ์ต่อเนื่อง แม่พิมพ์ขึ้นรูป สเก็ตซ์ เขียนแบบสั่งงานการผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน ตระหนัก ถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ