โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1j5m1yxBewen9UFTp6eEjObwyvul0-0sM/view?usp=sharing

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา เพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

          2.สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะ งานอาชีพ

          3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

          2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

          3. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

          4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

          5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต


โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1SQ0JGbF3aXI5XxW3itPw6jWoaqnYzNqb/view?usp=sharing

คําอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกบชิ้นส่วนเครื่องมือกล แบบงาน ใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือ กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามหลักความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใช้เครื่องมือและการตรวจสอบ

          2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ

          3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. ปรับ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

          2. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

          3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ


โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/1oDxiZYaFc0p-MeOUo-nkz4qvdL3RES8m/view?usp=sharing

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการอ่านและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉาย มุมที่ 1 และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดชนิดต่าง ๆ ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail) ภาพช่วย (Auxiliary View) กำหนดขนาด  (Dimension) พิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม ชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน สัญลักษณ์GD&T เบื้องต้น เขียนตารางรายการแบบ (List of Part)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องมือกล และการแสดงภาพตัด ภาพช่วย พิกดความเผื่อ พิกัดงานสวม  สัญลักษณ์ผิวงาน

          2. มีทักษะในการเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องมือกล

          3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบ

          2. อ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบและแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการโครงการสอน https://drive.google.com/file/d/16Yp7JlXl1dkkboJ7EChlOuNGFADP7d3n/view?usp=sharing

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ การทํางาน การใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคํานวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการ ป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกเจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ดอกสว่าน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกบหลักการทํางาน การคํานวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

          2. มีทักษะเกี่ยวกบการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการทํางาน การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ

          2. คํานวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

          3. ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ

          4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก  ตามคู่มือ

          5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน

          6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน


โครงการสอน https://drive.google.com/file/d/14pzV_qO9Bq66azxzd6sTTzMPfo6B9JgV/view?usp=sharing

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแม่พิมพ์ตัดเจาะ การใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ การเลือกวัสดุชิ้นงานและวัสดุ แม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดเจาะ การปรับปรุงสมบัติของวัสดุด้วยกระบวนการทางความร้อน การปรับ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดเจาะ การติดตั้งแม่พิมพ์เพื่อการทดลอง การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือ ตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด

          2. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตแม่พิมพ์ตัด อบชุบ ประกอบชุดแม่พิมพ์ตัด ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลองแม่พิมพ์ตัด

          3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดตามหลักการและกระบวนการ

          2. อบชุบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดตามหลักการและกระบวนการ

          3. ประกอบแม่พิมพ์ตัดตามหลักการและกระบวนการ