จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักสถิตยศาสตร์ การใช้เวคเตอร์ช่วยคำนวณแรงในโครงสร้างและเครื่องจักรกล

2.       เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างเครื่องจักรกล หาคุณสมบัติรูปทรงเรขคณิตศาสตร์ และสามารถแก้ไขปัญหาการสถิตยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

3.       เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       คำนวณโมเมนต์ในระนาบและปริภูมิโดยใช้เวคเตอร์และเครื่องคำนวณช่วย

2.       วิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

3.       คำนวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตยศาสตร์ของไหล

4.       หาจุดศูนย์กลางมวลและจุดเซนทรอยด์ของวัตถุผสมและรูปผสม

5.       คำนวณเกี่ยวกับความเสียดทานในเครื่องจักรกล

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิธีแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตยศาสตร์และเวคเตอร์ช่วยเกี่ยวกับระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตยศาสตร์ของไหลจุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์  โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทาน การแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ


20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 

จุดประสงค์รายวิชา


พื่อให้
     1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
     2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
     3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
     4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล
     2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
     3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
     4. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
     5. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเครื่องยนต์ การปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล


จุดประสงค์รายวิชา
1.  รู้และเข้าใจหลักการทำงานระบบเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
2.  บำรุงรักษา อุปกรณ์ ติดตั้งและปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส
3.  มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานระบบเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
2.  ติดตั้ง อุปกรณ์ ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้แก๊สตามหลักและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทำงาน การติดติดตั้ง การปรับแต่ง และการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สการตรวจซ่อมบำรุงรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตังอุปกรณ์แก๊สรถยนต์