ึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ความหมาย หลักการวิธีการท างาน แนวคิด โครงสร้างองค์ประกอบ ประเภท เครื่ องมือที่ใช้ส าหรับการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ ง บทบาท และประยุกต์ใช้งาน ความรู้เบื้องต้นและความแตกต่างของโลกเสมือนจริง (VR) กบเทคโนโลยีเสมือ ั นจริง (AR) การวิเคราะห์ออกแบบ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ส าหรับงานธุรกิจ

กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ แนะนำ ระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิง ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ่างอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจําลองเอนทิตี้และ ความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกัน และการกู้คืน การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vector หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การ นําเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา 

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิคโดยผ่าน ความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ระยะเวลาการฝึกงาน

ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังการนําเข้าสินค้าคงคลังการจัดเก็บ การ นําส่งสินค้าคงคลังการตรวจนับ และการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลประวัติพนักงาน ระบบการ ประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง ระบบการควบคุมเวลาการทํางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การอบรม พนักงาน การประเมินผลการทํางาน การจัดทํารายงาน ข้อมูลและสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล นวัตกรมสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทาง ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์กับ ธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลโมบาย ความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัลกฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรมดิจิทัลกรณีศึกษา ธุรกิจดิจิทัล

การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลัดการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียมและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งการคำนวณ เงื่อนไขกรณีและการทำซ้ำ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย