30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2. ฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ

4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด


30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร  และใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ

 

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ

         2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์

3. พูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ  บันทึกข้อมูล  และรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ  การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ