คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


วิเคราะห์เนื้อหาวิชา นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Recreation for Life Quality Development)  (30000-1610)  0-2-1

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      เข้าใจหลักการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.      สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ

3.      มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ

2.      ใช้กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม

3.      ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

4.      มีทักษะในการสื่อสาร

5.      วางแผนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการหลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับสุขลักษณะและปลอดภัยเหมาะสมกับตนและสังคม ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่อสาร การวางแผนดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติ ทักษะวิธีการเต้นลีลาศ ในแต่ละจังหวะตามลวดลายฟิกเกอร์ท่าเต้นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎกติกา มารยาท การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อเสริมสร้างบุคลิดภาพสมรรถภาพ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต้นลีลาศคำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิติและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติ พัฒนาทักษะวิธีการเต้นลีลาศ  ในแต่ล่ะจังหวะตามลวดลายฟิกเกอร์ท่าเต้นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกฏกติกา  มารยาท การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ ดี เพื่อเสริมสร้งบุคลิกภาพสมถรรถภาพ  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลุกฝั่งทัศนะคติค่านิยมที่ดี ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต้นลีลาศ


คำอธิบายรายวิชา

                ความหมายและประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การกลีลาศ  การลีลาศในประเทศไทย  ประโยชน์ของการลีลาศ  ความรู้พื้นฐานของการลีลาศ  ลีลาศเพื่อการนันทนาการ  ลีลาศเพื่อการแข่งขัน  กฎ  กติกา  กีฬาลีลาศ

 วัตถุประสงค์ของรายวิชา

                1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ประวัติ ความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะและการกลีลาศ  ประโยชน์ของการลีลาศ  ความรู้พื้นฐานของการลีลาศ  จังหวะต่าง ๆ ของการลีลาศ  มารยาทของการเต้นลีลาศ

                2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเต้นประกอบเพลงเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะและทักษะการเต้นลีลาศในท่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

                3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคูณลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ให้ความร่วมมือในการเรียน  มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถนำลีลาศไปใช้ในการออกกำลังกายได้