จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนภาพร่างด้วยปากกาและการระบายสี         

          2. เพื่อให้สามารถเขียนภาพร่างอาคารและธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกอาคาร

          3. เพื่อให้มีความสามารถระบายสีได้ตามขั้นตอน

          4. เพื่อให้มีความกิจนิสัยในการทำงาน มีความประณีต เรียบร้อย มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการเขียนภาพร่างและธรรมชาติ

         2. เขียนภาพร่างอาคารและธรรมชาติตามหลักการและกระบวนการ

         3. ร่างภาพด้วยปากกาและระบายสีตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนภาพร่างด้วยปากกา การระบายสีด้วยสีน้ำ สีหมึก สีโปสเตอร์ และฝึกหัดเขียนภาพร่างอาคารและธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกอาคาร