จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ ยวกบหลักการ กระบวนการเชื่อมแก ั ๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทักษะเกี่ ยวกบการปฏิบัติงานเชื่อมแก ั ๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม 

3. มีทักษะเกี่ ยวกบการปฏิบัติงาน ั ขึ้นรูปโลหะแผน ่ รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 82 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า 

2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผนเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก ่ ๊ส 

3. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผนเหล็กกล้าคาร์ ่ บอน 

4. เขียบแบบแผนคลี่ลงแผ ่ นงานตามแบบ ่ 

5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผนตามแบบ ่ 

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการเบื ั ้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่น ประสาน การประกอบติดตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวทีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ แผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทําตะเข็บ การยํ้ าหมุด การบัดกรี(Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะและประกอบชิ้ นงาน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และทักษะเกี่ ยวกบหลักการเบื ั ้องต้น การทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม โดยการทําลายสภาพ 

2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีแบบทําลายสภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบหลักการ ั การทดสอบเบื้องต้น ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทําลายสภาพ ด้วยวิธีการตีหัก กดหัก ดัดโค้ง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื่อมแก๊ส และตัดด้วยแก๊สแผนเหล็กกล้าคาร์บอน ่ 

2. มีทักษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

 3. มีทักษะในการเชื่อมแก๊สและตัดด้วยแก๊สแผนเหล็กกล้าคาร์บอน ่ 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวศึกษา 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์แผนเหล็กกล้าคาร์บอน ่ ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม 

2. เชื่อมแก๊สแผนเหล็กกล้าคาร์บอนแบบ ่ Forehand ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม 

3. ตัดแผนเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ด้วยเครื่องและมือ 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ ยวกบงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมต่อ แนว งานเชื่อมพอก งานเชื่อมเดินแนวทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อ หลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานตัดแผ่นเหล็กกล้า คาร์บอนด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย