จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

              1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น ระบบ

                      2.สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด 

 ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ

              3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายเครื่องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝีมือ โดยผ่านความ เห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการ ฝึกงาน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

           1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาลายตามมาตรฐาน

           2. สามารถทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาลายและตัดสินตามเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน

           3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาลาย
          2. ทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลายด้วย อนุภาคแม่เหล็ก การถ่ายภาพด้วยรังสีคลื่นเสียงอัลตราโซนิก การใช้น้ำยาแทรกซึม วิธีการทดสอบโดยพินิจและรายงานผลตามมาตรฐาน
          3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทดสอบงานเชื่อม มาตรฐานของการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทาลาย โดยวิธีการทดสอบหารอยบกพร่องด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การถ่ายภาพด้วยรังสีคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก การช้ำยาแทรกซึม วิธีการทดสอบด้วยพินิจ                 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการประกอบโครงสร้างโลหะและชิ้นส่วนโครงสร้าง

2. สามารถจัดเตรียมเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความความรอบคอบและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. เข้าใจหลักการประกอบโครงสร้างโลหะและชิ้นส่วนโครงสร้าง

2. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปและเครื่องมือพิเศษใช้ประกอบโครงสร้าง

3. ประกอบและติดตั้งโครงสร้าง (Truss) เป็นไปตามแบบ

4. ปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย

5. จัดเตรียมรอยต่อตามแบบกำหนด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเตรียมรอยต่อโครงสร้างรูปทรงต่างๆ การประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง

การติดตั้งโครงสร้าง โดยใช้รอกดึง ใช้รถเครนยก การติดตั้งแป การมุงหลังคาด้วยด้วย Metal Sheet โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษเป็นไปตามแบบด้วยความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา

          1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

          2. เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและสั่งงานตามแบบข้อกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดในงานเชื่อม ( WPS)

          3. สามารถเขียนแบบรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และสั่งงานตามแบบข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดในงานเชื่อม (WPS)

          3. เขียนแบบรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน

          4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ รอยต่องานเชื่อมโรงสร้างโลหะ ความหมาย สัญลักษณ์ ในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชนิดลักษณะของรอยต่อที่ใช้ในงานโครงสร้าง ตามมาตรฐาน AWS. D1.1

         

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการแบ่งชนิด สมบัติของสีและการใช้งานสีชนิดต่างๆ

2.       มีทักษะในการเตรียมผิวชิ้นงาน เคาะขึ้นรูป โป๊วสีแห้งช้าแห้งเร็ว

3.       มีทักษะในการพ่นสีพื้น พ่นสีแห้งช้าและสีแห้งเร็วสีผง การอบและการขัดเงา

4.       มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดปละปลอดภัย

 

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในงานสีได้ตามมาตรฐาน

2.       เตรียมผิวชิ้นงาน เคาะขึ้นรูป โป๊วสีแห้งช้าแห้งเร็ว

3.       พ่นสีพื้น พ่นสีแห้งช้าและสีแห้งเร็ว สีผง การอบและการขัดเงา

4.       แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากงานสี

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานพ่นสีสมบัติของสี ชนิดการใช้สีพื้นสีกันสนิมกันไฟและสีทับหน้าเครื่องมืออุปกรณ์ เตรียมผิวชิ้นงานการเคาะขึ้นรูปการโป๊วสีแห้งช้าแห้งเร็ว เทคนิคในการพ่นสีการพ่นสีพื้น การพ่นสีแห้งช้าและการพ่นสีแห้งเร็ว สีผง การอบและการขัดเงา การแก้ไขข้อบกพร่องในงานสีโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.      รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
2.       มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม
3.       มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น
4.      มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความชื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.      แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
2.       เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
3.       เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4.       เขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ
5.     ขึ้นรูปผลิตกัณฑ์โลหะแผ่นตามแบ

คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงาน