จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล

2. สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล

3. สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล

2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล

3. วัด ทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล

4. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล  การลดรูปสมการวงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์  วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์  วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อก  ฟลิปฟลอป  วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างอนาลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม

                  

 

 


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้งาน การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล มาตรฐานการรับส่งข้อมูล โครงข่ายและการให้บริการด้านโทรคมนาคม ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม