จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานและคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการนำวงจรเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานและคุณลักษณะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. วัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิชาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์คุณลักษณะทางไฟฟ้า วัดทดสอบวงจรการใช้คู่มือและการประยุกต์ใช้งาน ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต ไอซีออปแอมป์เอส ซี อาร์ ไตรแอค ไดแอคและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติวงจรออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
2. เพื่อให้สามารถออกแบบและทดสอบวงจรออปแอมป์ในงานอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
2. สร้างวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
3. วัด ทดสอบวงจรใช้งานออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
4. ประยุกต์ใช้วงจรออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีในงานอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกตขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณ รูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแรงดันความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์และประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม