จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. มีความเข้าใจหลักการทำงานชุดคำสั่ง และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. มีทักษะในการเชื่อมต่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก 
4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียนร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามหลักการ 
3. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และประกอบไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามหลักการ 
4. ทดสอบโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามข้อกำหนด 
5. ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมถูกต้องตามข้อกำหนด
6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่ง 
การเขียนโปรแกรมควบคุมการอ่านค่าแอนนาล็อก การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม การเชื่อมต่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ
 ควบคุมหลอดไฟ LED) ควบคุมหลอดไฟ 7-Segment ควบคุม สเตปมอเตอร์ (Stepper Motor) ควบคุมมอเตอร์แสดงผล LCD 
ไอซีวัดอุณหภูมิ โมดูลตรวจจับสัญญาณอินพุตด้วย ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งของ ไมโครคอนโทรลเลอร์จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่าย
2. ปฏิบัติการโปรแกรมระบบเครือข่ายได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย
2. แสดงความรู้และใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมระบบเครือข่าย เพื่อดูสถานะและรายละเอียดข้อมูลของระบบเครือข่าย
 การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โปรแกรมตรวจจับข้อมูล
 การสื่อในระบบเครือข่าย โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ปัญหาในระบบเครือข่าย โปรแกรมช่วยในงานออกแบบระบบเครื่อข่าย
 และการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบเครือข่าย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          2. สามารถเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อประยุกต์ใช้งาน
          3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา
          1. แสดงความรู้และหลักการการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
          2. เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการใช้คําสั่งต่าง ๆ การใช้และ สร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้การเขียนคําสั่งติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดการกับฐานข้อมูลเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
             1. เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
             2. สามารถใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
             3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงความรู้และหลักการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
            2. ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวิชา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัวบน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สัญญาณดิจิทัลและอนาล็อก การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ ทดสอบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
           1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก 
           2. สามารถใช้โปรแกรมกราฟิก ในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิก และจัดการแฟ้มภาพกราฟิก 
           3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 

สมรรถนะรายวิชา 
          1. แสดงความรู้และหลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป 
          2. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 

คําอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานของกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป ประเภท และคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิ ก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิ ก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิ ก การใช้โปรแกรม สร้างภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์และบิตแมป

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

             1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างเว็บไซต์ 

             2. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์

            3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการสร้างเว็บไซต

สมรรถนะรายวิชา 

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างเว็บไซต์ 

           2. สร้างและทดสอบเว็บไซต

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลําดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช (Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความเหมาะสมกับงาน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการเขียนแบบวงจร และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Visio และโปรแกรมอื่นๆ  เช่น Protel, Orcad, Proteus Professional, PCB Wizard, Altium Design เป็นต้นออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า ลายพิมพ์ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์  การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์