ด้วยงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารเรียน, อาคารประกอบการ สวนหย่อม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในวิทยาลัยให้มีสภาพที่ดีและพร้อมเวลาใช้งานได้มาตรฐาน มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่      ให้พร้อมเวลาใช้บริการกับครู นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากสาธารณูปโภคต่างๆ บางส่วนชำรุด เสียหาย ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อให้อาคารสถานที่มีพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียนทุกแห่ง มั่นคงแข็งแรง สะอาดปลอดภัย เหมาะสมแก่การทำกิจกรรม และเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน  ดังนั้น งานอาคารสถานที่จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ขึ้น

               ดังนั้น งานอาคารสถานที่จึงได้ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์พัฒนาอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเก  ประจำปีงบประมาณ  2562  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มาตรฐานที่ 2 ประเด็นการประเมินที่ 3 และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ

4. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา  อาคารสถานที่  อาคารประกอบการ สวนหย่อม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน  มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด  มีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น และเอื้อต่อ    การเรียนรู้