จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการประมาณราคา

2.       มีความสามารถในการหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำบัญชีรายการวัสดุและราคา

3.       มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคาอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

2.       คำนวณหาปริมาณวัสดุและค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

 

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนในการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำบัญชีรายการวัสดุและราคา


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการ ขั้นตอน เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร

2.       สามารถปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร วางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคาอาคาร บ้านพักอาศัย

3.       ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.       มีกิจนิสัยในการทางานอย่างมีระเบียบวินัย ความประณีต ความรอบคอบ ความปลอดภัย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคาร

2.       เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

3.       ปฏิบัติงาน งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร ขั้นตอน เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การทา งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคา อาคารบ้านพักอาศัย


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ

2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ

3. มีกิจนิสัยในการทางานอย่างมีวินัย ประณีต รอบคอบ ความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมืองานปูน การก่ออิฐ ฉาบปูน

2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

3. ผสมปูน ก่ออิฐและฉาบปูนตามรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอน

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การใช้ บำรุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ์และความปลอดภัย การปฏิบัติงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรูปแบบต่าง ๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรียบ