ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร การสำรวจหาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคาจากข้อมูลสถิติ ราคาวัสดุ ค่าแรงของงานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลังคา งานผนัง งานฝ้าเพดาน พื้นผิว งานสีและตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล บันทึกสรุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์และ คานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปฏิบัติตามหลักของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ลักษณะและรูปแบบของสัญญา รายการก่อสร้าง เงื่อนไข และข้อกาหนดการว่าจ้าง และการทาสัญญาตกลงจ้างเหมางาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนประมาณราคา ข้อมูลสถิติ คา นวณหาพื้นที่ ปริมาตร

แยกรายการวัสดุราคาวัสดุ ค่าแรง งานผนัง พื้นผิว งานสีและตกแต่งผิว ประตู-หน้าต่าง ไฟฟ้ า สุขาภิบาล ตามแบบ

รูปรายการ บันทึกสรุปรายการประมาณราคางานสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัย

 

 จุดประสงค์รายวิชา

1.  มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างอาคาร

งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

2.  สามารถนำหลักการเทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์

มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

3.  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

 

   สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

2. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ต

3. วิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้าง


  คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรีต  การนำไปใช้เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคา และโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย