จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยการวัด ความหมายและสัญลักษณ์ GD&T แลหลักการทำงานของเครื่องมือวัดสามแกน (CMM)

2.  ใช้เครื่องมือวัด บำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ตลอดจนสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

3.  มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงาน การสรุปและรายงานผลการวัด

มาตรฐานรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา บทบาทความสำคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการช่างตวงวัดของประเทศไทย  มาตรฐาน TSO 9000 ISO 14000 และ HACCP

2.  แสองความรู้เกี่ยวกับหลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์  GD&T นิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด ใช้สถิติในการวัดตรวจสอบ  หาค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน ISO/ IEC 17025

3.  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ

4.  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา บทบาทและความสำคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย  และมาตรฐาน  ISO  9000  ISO  14000  และ  HACCP  หลักการวัด  มาตรฐานการวัด  ระบบหน่วยการวัด  ความสำคัญของสัญลักษณ์ GD&T นิยามศัพท์มาตรวิทยา  วิธีการวัด  ค่าความผิดพลาดในการวัด  การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาค่าความไม่แน่นอน  (uncertainty)  มาตรฐาน  ISO/IEC  17025  สำหรับห้องปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ  ตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate  Procedures)  การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์