จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
     1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการตามภาระงานที่รับผิดชอบ
     3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
     2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้อกําหนด
     3. วางแผน เตรียมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ
     4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
     5. บันทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ (ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ต้องการและเวลาที่ใช้ฝึกเพื่อจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
       1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
       2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการตามภาระงานที่รับผิดชอบ
       3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
      1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
      2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้อกําหนด
      3. วางแผน เตรียมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ
      4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
      5. บันทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ(ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ต้องการและเวลาที่ใช้ฝึกเพื่อจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคา

2. แยกแบบงาน จำแนกขั้นตอนการผลิต คำนวณเวลาการผลิต ประมาณราคา

3. มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานอย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ

2. คำนวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ต้น ทุน วัสดุคงคลัง

3. ประมาณราคาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคำนวณเวลางานการผลิต

การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ขาดทุน วัสดุคงคลังการทำเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน
         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดโลหะ แม่พิมพ์ต่อเนื่อง แม่พิมพ์ขึ้นรูป สเก็ตซ์ เขียนแบบสั่งงานการผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน ตระหนัก ถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ