จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษาสุขศึกษาและนันทนาการ 2. สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ สุขภาพ 2. เลือกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการตามหลักการ 3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน 4. เป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 5. โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 6. วางแผนด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ

 ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ หลักการเลือก กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการ ทางประชาสังคมเพื่อก าหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้านสารเสพ ติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน