1. จุดประสงค์รายวิชา

                1.1 เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาที่ตนสนใจ

                1.2 เพื่อให้สามารถนำทักษะกีฬาไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพ

                1.3 เพื่อฝึกฝนน้ำใจนักกีฬา เกิดระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม

2. มาตรฐานรายวิชา

                2.1 สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของการเล่นกีฬาที่ตนสนใจได้ถูกต้อง

                2.2 เล่นกีฬาอย่างมีมารยาท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและน้ำใจนักกีฬา

                2.3 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

                2.4 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาต่างๆ ตามความถนัดและความเข้าใจ อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ