จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

 

           1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายคอมพิวเตอร์

           2.มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา และ หนี้

           3.มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

           4. มีทักษะในการนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำรงชีวิตและในงานอาชีพ

           5.ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายคอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา

           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

           2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร