ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้ โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร