ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  บอกความหมายของคำและข้อความ   ตอบคำถาม  เล่าเรื่องย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องที่อ่าน  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการอ่าน   ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ  มีมารยาทการเขียนฝึกทักษะในการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม  ตอบคำถาม  เล่าเรื่อง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  เน้นมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ฝึกท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและ       การพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด                  ท ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  ป.๑/๖  ป.๑/๗  ป.๑/๘

                                ท ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓

                                ท ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ ป.๑/๔  ป.๑/๕

                                ท ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ ป.๑/๔

                                ท ๕.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  (รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด)