2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        2.1    ตัวชี้วัด

                     ท 1.1    ป.2/1       อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง

        2.2    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

            1)  บอกหลักการอ่านออกเสียงคำและข้อความจากวรรณกรรมเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ ได้

             2)  อ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ ได้

3      สาระการเรียนรู้

       3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            -   การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

       3.2    สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

            ·   การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

                 -   วรรณกรรมเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่

4      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        4.1    ความสามารถในการสื่อสาร

        4.2    ความสามารถในการคิด

                1)  ทักษะการฟัง

             2)  ทักษะการอ่าน

             3)  ทักษะการสังเกต

        4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5      คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       1.   มีวินัย                            2.   มีความรับผิดชอบ                  3.   ใฝ่เรียนรู้