1      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

        ส 3.1      ม.1/1       อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

2      สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

       เศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การศึกษาและทำความเข้าใจทรัพยากรมีจำกัด ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

3      สาระการเรียนรู้

        3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            1)  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

            2)  ความหมายของคำว่า ทรัพยากรมีจำกัดความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน การเลือก

                 และค่าเสียโอกาส 

        3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        4.1   ความสามารถในการสื่อสาร

        4.2   ความสามารถในการคิด

                1)  ทักษะการวิเคราะห์

            2)  ทักษะการตีความ

            3)  ทักษะการเชื่อมโยง

        4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต