จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1.เข้าใจการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
    2.มีทักษะ สร้างสื่อประสม นำเสนอ และเผยแพร่
    3.มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
    1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อประสม
    2.พัฒนางานสื่อประสมตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา             
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง แก้ไขสื่อประเภทภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และจัดทำโครงร่างเรื่องราว(story Board) การสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสื่อประสม กรณีศึกษา