คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้  

1.             รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

2.             สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและสถานการณ์

3.             สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันถูกต้องตามหลักการ

4.             เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน