จุดประสงค์รายวิชา

           1.   เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

           2.   รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

           3.   มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

           4.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

         1.   อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

         2.   อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

         3.   ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

 

สมรรถนะรายวิชา

 1.    บอกความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2.     สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3.     ทดสอบการทำงานของงานนำเสนอข้อมูล