จุดประสงค์รายวิชา

1.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชี วิธีการคำนวณ และขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.      มีทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กฎหมายกำหนด

3.      มีกิจนิสัย ความมินัย ความเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.      บันทึกบัญชีและคำนวณรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เงินได้พึงประเมิน  และเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน  และเงินบริจาค   การคำนวณภาษี  วิธีการกรอกแบบและเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ในอัตราก้าวหน้า และการคำนวณจากรายรับในอัตรา 0.005 เครดิตภาษี เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งกำไร การเสียภาษีเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

          ปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่าย