จุดประสงค์รายวิชา

1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์หน้าที่ระบบและความสมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย

2. สามารถนำความรู้มาประยกตุ ใช้ ในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยองค์รวม

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท ี่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอดทน ซื่อสัตย์

รับผิดชอบ  มีวินัย

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาเกี่ยวกบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์หน้าที่การทำงาน และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของ ร่างกายในระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์

สมรรถนะรายวิชา

   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่การทางานขออวัยวะระบบต่างๆ ในร่างกาย

   2. ประเมินสภาวะปกติและผิดปกติของร่างกายเบื้องต้น

   3. นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน