จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ความหมายความสำคัญและประเภทของธุรกิจค้าปลีก

2. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก

3. รู้ประเภทของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ

4. เข้าใจโครงสร้างของงานและลักษณะงานของธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ

5. มีทักษะและประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ

6. มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจค้าปลีก

สมรรถนะรายวิชา

1. บอกหลักการพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก

2. จำแนกประเภทและโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก

3. เขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกประเภทของ

ธุรกิจค้าปลีกโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกลักษณะงานของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานการดูแลรักษาความสะอาดสุขอนามัยและความปลอดภัยประเภทของ

เอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก