จุดประสงค์รายวิชา

๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย

๒. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

๓. เพื่อให้สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ

๔. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย

 

สมรรถนะรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ

๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ

๓. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานธุรกิจตามหลักการ

๔. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน เสนอขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็น และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระในงานอาชีพ