จุดประสงค์รายวิชา

          1.  เข้าใจหลักการและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

          2.  มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

3.  มีกิจนิสัยที่ดีในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหลังการใช้งานในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานใน

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2.       เลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน

3.       ใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตามหลักการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์  เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ  และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์