จุดประสงค์รายวิชา  

1.มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

2.มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆในธุรกิจ

3.มีทักษะในการร่างและเขียนสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา

4.มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

2.ร่างและเขียนสัญญาต่างๆตามสาระสำคัญของสัญญา

3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การจัดตั้ง การดำเนินงานห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติล้มละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน