ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือชื่อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์  ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน หลักและวิธีการฟังและพูดภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ การออกเสียงภาษา อังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ วัจนะภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ


ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง - พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษามารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง - พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน สำนวนภาษาที่ใช้บ่อยๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษามารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือชื่อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์  ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจ เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คำสำคัญ (Keywords) การอ่านสรุป และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์ การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทำโครงงาน องค์ประกอบของโครงงาน ศัพท์ สำนวน ประโยคและโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน การวางแผนของการทำโครงงานในเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับสาขาวิชาที่เรียน การสืบค้นจากข้อมูลที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การจัดทำโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นำเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการการฟัง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่งาน ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย การให้บริการการสนทนาทางโทรศัพท์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  คำเตือนที่พบในสถานประกอบการการเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการการฟัง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่งาน ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย การให้บริการการสนทนาทางโทรศัพท์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  คำเตือนที่พบในสถานประกอบการการเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจ เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คำสำคัญ (Keywords) การอ่านสรุป และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์ การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

                  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

                  ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการการฟัง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่งาน ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย การให้บริการการสนทนาทางโทรศัพท์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  คำเตือนที่พบในสถานประกอบการการเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือชื่อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์  ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม


ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่พบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจ เรื่องทางวิชาชีพโดยใช้คำสำคัญ (Keywords) การอ่านสรุป และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์ การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  


ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่างๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ