จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานส่วนหน้าโรงแรม

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมและการประสานงานกับแผนกอื่นๆ

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานส่วนหน้าโรงแรม

2. ปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมตามขั้นตอนการทำงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่วนหน้า งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก (Check - in) การคืนห้องพัก (Check - out) งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การประสานงานกับแผนกอื่นๆ และศิลปะการนำเสนอการขายห้องพัก