จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

           1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะงานประเภทธุรกิจท่องเที่ยวและ  

              กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     

           2.  มีทักษะการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

           3.  มีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะงาน ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวจรรยาบรรณ               วิชาชีพ กฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานในบริษัทท่องเที่ยว 

3. ปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา                                                                                                                             

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวโครงสร้างและลักษณะของธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธุรกิจท่องเที่ยว