ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการใช้คำสั่งต่าง ๆ การใช้และสร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้การเขียนคำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดการกับฐานข้อมูลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป การวางแผน  การเขียนบท การผลิต การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ การบันทึกจัดเก็บรูปแบบต่าง ๆ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น โดยศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติรูปแบบ ไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย

ศึกษาและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI : Graphic User Interface) รูปแบบ วิธีการใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม (Tools) ตรวจสอบและแสดงผลจากการเขียนโปรแกรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ การใช้งานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ติดตั้งและถอนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยภาษาโปรแกรมหรือเครื่องมือสำเร็จรูป

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Develop Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship – Meaning,  Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม 
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม