ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Develop Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship – Meaning,  Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. สามารถปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

1. สร้างผังโครงสร้าง ผังงาน และลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโครงสร้าง

3. ทดสอบและพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data Types and Variables), การใช้งาน Operators, การรับและแสดงผลข้อมูล, การกำหนดเงื่อนไข Condition, การวนซ้ำ Loops, ข้อมูล Arrays, การจัดการ String, การใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการจัดการแฟ้มข้อมูล (File)