จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

          2. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และประกอบคอมพิวเตอร์

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ มีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

          2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และประกอบคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์   การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ อัพเกรด (Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เหมาะสมกับการใช้งาน  ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของกฎหมาย

          3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง ปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของ วิชาชีพที่มีต่อสังคม


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และหลักการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

2. ปฏิบัติการ ตรวจสอบระบบเครือข่ายด้านต่างๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครือข่าย LAN MAN WAN


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.   เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

2.   โปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี
3.   สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

4.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

 สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

     2. โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

     3. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

   ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

      4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

       5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ