จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML

2. มีทักษะในการเขียนภาษา  HTML

3. เห็นคุณค่าของภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บเพจ

 สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้และหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล

2.  ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์และ Upload เว็บเพจ

 คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลและการรับรู้ข้อมูล การจัดและการแต่งข้อความ  การแต่งสี การบรรจุภาพ การสร้างตาราง  การเชื่อมโยงหน้า  การจัดหน้าเฟรม Style Sheet และธีม (Theme) การใส่เทคนิคพิเศษ  การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          2. ปฏิบัติการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย

          3. ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย

          2. ปฏิบัติงานจัดการระบบเครือข่าย สมาชิกในระบบเครือข่าย  ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือข่าย และติดตั้งระบบป้องกันการรุกรานหรือล้วงข้อมูลสมาชิกในระบบเครือข่าย

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานจัดการระบบเครือข่าย  การกำหนดสิทธิให้สมาชิกในระบบเครือข่าย  ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือข่าย  ติดตั้งระบบป้องกันการรุกรานหรือล้วงข้อมูลสมาชิกในระบบเครือข่าย ติดตั้ง Firewall โปรแกรมแอนตี้ไวรัสและโปรแกรมทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการของการจัดการฐานข้อมูล

2. สามารถปฏิบัติการสอบถามข้อมูลโดยใช้ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และหลักการสอบถามข้อมูลโดยใช้ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง

2. ทำการเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับงาน

3. ปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) , Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, ตาราง (Tables), ชนิดของข้อมูล (Data Type), การสร้างการสอบถามข้อมูล (Creating Queries), ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language - SQL) เบื้องต้น สมรรถนะ (Competency)


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการของการจัดการฐานข้อมูล

2. สามารถปฏิบัติการสอบถามข้อมูลโดยใช้ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และหลักการสอบถามข้อมูลโดยใช้ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง

2. ทำการเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับงาน

3. ปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) , Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, ตาราง (Tables), ชนิดของข้อมูล (Data Type), การสร้างการสอบถามข้อมูล (Creating Queries), ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language - SQL) เบื้องต้น สมรรถนะ (Competency)

 


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

          2. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และประกอบคอมพิวเตอร์

          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ มีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

          2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และประกอบคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์   การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ อัพเกรด (Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เหมาะสมกับการใช้งาน  ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของกฎหมาย

          3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง ปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของ วิชาชีพที่มีต่อสังคม


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย

2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และหลักการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

2. ปฏิบัติการ ตรวจสอบระบบเครือข่ายด้านต่างๆ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครือข่าย LAN MAN WAN


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.   เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

2.   โปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี
3.   สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

4.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

 สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

     2. โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

     3. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

   ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

      4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

       5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ