จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก

   2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก

   3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก

   4. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก

   5. จัดการแฟ้มภาพกราฟิก

  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา    

   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก

   2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์

   3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap

                  

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้การใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภท

          2. มีทักษะในการออกแบบทำโมเดลลิงและการสร้างเท็กเจอร์

           3. มีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เป็น 2 มิติและ 3 มิติ

           4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้และหลักการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน

          2. ปฏิบัติงานสร้างกราฟิกและแอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภท การออกแบบทำโมเดลลิงและการสร้างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เป็น 2 มิติและ 3 มิติ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน