จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบ  เครื่องมืออุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดรายการอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน ตำรับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน

          2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย

          3. สามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี จัดตกแต่ง

คิดต้นทุน จัดทำตำรับมาตรฐาน และนำเสนอและจัดจำหน่าย

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทำงานร่วมกัน   

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การจัดอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการประ

กอบอาหาร การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน การทำตำรับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน

2.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ

ประกอบอาหารไทย

3.       เตรียมและประกอบอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ

4.       ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์การจัดรายการอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี เทคนิคการประกอบอาหารไทยการประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่งอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย คิดต้นทุน จัดทำตำรับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจเบเกอรี่ ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่การเลือกใช้ วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การผลิตผลิตภัณฑ์

เบเกอรี่เพื่อธุรกิจ การตกแต่งและนำเสนอ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ

และการจัดจำหน่าย

          2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์

          3. สามารถผลิต ตกแต่งผลิตภัณฑ์ นำเสนอ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และจัดจำหน่าย

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัดอดทน และสามารถทำงานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจเบเกอรี่ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ และลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

          2. ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เชิงธุรกิจ จัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์ เก็บรักษา นำเสนอและจำหน่าย

          3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจเบเกอรี่ ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่การเลือก ใช้ วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อธุรกิจ การตกแต่งและนำเสนอ การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจำหน่าย


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
            1. เข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทขนมไทยขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบขนมไทย เทคนิคการท าขนมไทยการจัด ตกแต่ง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมไทย บรรจุภัณฑ์ คิดต้นทุน จัดทำตำรับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน

 2. สามารถเตรียมวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับขนมไทย

3. สามารถทำ ขนมไทยขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดีจัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดต้นทุน จัดทำตำรับ มาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน

4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัยขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทา งานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา  

             1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการทำขนมไทย การจัด ตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คิดต้นทุน และการจัดแสดงผลงาน

2. เตรียมและประกอบขนมไทยจัดตกแต่งจัดทำตำรับมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์คิดต้นทุน และจัดแสดง ผลงาน 3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบและ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับทำขนมไทย เทคนิคการท าขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การท าขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดีการจัด ตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย บรรจุภัณฑ์ คิดต้นทุน จัดทำตำรับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน