จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
 
สมรรถนะรายวิชา    
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
2. คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
3. ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ
4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน กลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ
5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
 
คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ดอกสว่าน

โครงการสอน
 https://drive.google.com/file/d/1I7eqkjToHUl6uJqmSI_2DC4Si8kMEktk/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
3.มีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
4.มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 
สมรรถนะรายวิชา    
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบำรุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด เครื่องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบตามหลักการ
 
คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัด  การแปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย  ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว  Plug gage  Ring gage  Taper Plug gage  Taper Ring gage  Outside caliper  Inside caliper  Snap gage  Telescoping gage  Filler gage  Pin gage  Block gage  เวอร์เนียร์  คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ  ไมโครมิเตอร์  นาฬิกาวัด  จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

โครงการสอน

https://drive.google.com/file/d/1_-BSkt4RSI5NcxgBs5FhC35mbecYkJKP/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
2. คำนวณการส่งกำลังเครื่องมือกล

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

สมรรถนะรายวิชา    
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การคำนวณการส่งกำลังเครื่องมือกล

2. ประยุกต์การส่งกำลังในงานเครื่องมือกล

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบส่งกำลัง  วิธีการส่งกำลังของเครื่องมือกลแบบต่างๆ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คำนวณการส่งกำลัง

โครงการสอน
https://drive.google.com/file/d/15_bOtHwcACgEY2cjNZPtB1PT10DqcYo0/view?usp=sharing

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.เข้าใจหลักการทํางาน การใช้งาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด
2.ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด

3.มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือกล
2.เจาะ คว้านรูเรียบ กลึง กัด ชิ้นส่วนตามหลักการและกระบวนการ

3.ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ

คําอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงตกร่อง เจาะและคว้านรูเรียบด้วยรีมเมอร์ กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียวกลึงเยื้องศูนย์ กัดผิวราบ กัดบ่าฉาก กัดร่อง การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบ การบํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

โครงการสอน

จุดประสงค์รายวิชา 

1.เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

2.มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

3.มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น

2.เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงาน และส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน    ศูนย์งาน  ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น  ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมสำหรับงานกลึง  งานกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย