จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

2. คำนวณการส่งกำลังเครื่องมือกล

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม


สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การคำนวณการส่งกำลังเครื่องมือกล

2. ประยุกต์การส่งกำลังในงานเครื่องมือกล

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบส่งกำลัง  วิธีการส่งกำลังของเครื่องมือกลแบบต่างๆ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คำนวณการส่งกำลัง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.เข้าใจหลักการทํางาน การใช้งาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด

2.ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด

3.มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

 

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือกล

2.เจาะ คว้านรูเรียบ กลึง กัด ชิ้นส่วนตามหลักการและกระบวนการ

3.ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงตกร่อง เจาะและคว้านรูเรียบด้วยรีมเมอร์ กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียวกลึงเยื้องศูนย์ กัดผิวราบ กัดบ่าฉาก กัดร่อง การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบ การบํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา 

1.เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

2.มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

3.มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น

2.เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงาน และส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน    ศูนย์งาน  ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน  ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น  ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมสำหรับงานกลึง  งานกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย